Udział Global Business Group w projekcie "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

obrazekProgram Kapitał Ludzki powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej jako część projektu Nowe Perspektywy i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska.

 

Wyzwania te to między innymi: podniesienie atrakcyjności Europy dla inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji a także tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

 

Global Business Group, w ramach wspierania rozwoju kadr, bierze udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Umożliwia on młodym osobom, które nie posiadają stałego zatrudnienia, na podjęcie dlugoterminowych staży w najbardziej dynamicznych firmach swojego regionu. W lipcu kolejni stażyści dołączyli do kadry Global Business Group. Praca w naszej firmie jest dla nich nie tylko formą nauki i samorozwoju, ale i inauguracją kariery zawodowej.