Finansowanie

Dzięki współpracy z firmą Euler Hermes jesteśmy w stanie zaoferować Państwu indywidualnie negocjowane terminy płatności.

Dotacje z UE

obrazekDotacje pozyskane ze środków unijnych na oprzyrządowanie (w tym na przykład rusztowanie) mogą pozyskać przede wszystkim przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, bądź otwierający dodatkową, nową firmę. Należy wykazać, że dany sprzęt czy narzędzia są niezbędne do rozpoczęcia działalności takiej jak chociażby prace wykończeniowe czy instalacyjne. Zakres wymaganych dokumentów i niezbędne porady udzielają lokalne urzędy pracy, przez które składa się wnioski o dotacje. Dane adresowe najbliższego urzędu pracy można znaleźć na stronie: www.psz.praca.gov.pl

Dodatacje unijne pozwalają nie tylko wyposażyć firmę w rusztowania, ale również wyszkolić pracowników w zakresie montażu. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lokalne urzędy pracy przygotowują bądź informują i organizowanych w danym obszarze kursach dotowanych ze środków europejskich.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

obrazekOsoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej może na ten cel pozyskać aż do 40 tys. zł z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Konkursy ogłaszane są na bieżąco, a okres programowania PO KL będzie trwał do 2013 r.

O bezzwrotną dotację na założene własnej firmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” mogą ubiegać się osoby, które przez okres roku przed przystąpieniem do projektu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie mają zaległości w opłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Nie może też toczyć się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

Procedurę starania się o dotację należy zacząć od zgłoszenia się do właściwej instytucji pośredniczącej. Instytucje te zajmują się m.in. wyborem osób, które otrzymają wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłatą wsparcia finansowego, kontrolą prawidłowości wydawania otrzymanego wsparcia finansowego.

Instytucjami realizującymi projekty w ramach Działania 6.2 mogą być np. organizacje pozarządowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe, samorządy, szkoły wyższe, które w drodze konkursu złożą wniosek o dofinansowanie projektu do wojewódzkiego urzędu pracy w danym regionie.

Dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego.

Od 10 czerwca 2010r zgodnie z art. 46 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta (prezydent miasta) ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w kwocie do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia czyli 19 898,28 zł.

Bezrobotny zarejestrowany w Urzędzie Pracy, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, może złożyć do Urzędu Pracy Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminach ogłoszonych przez Dyrektora Urzędu Pracy.

Wniosek ten określa:

 • kwotę wnioskowanych środków;
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania;
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków;
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć (np. niezbędnych zezwoleń, odbytych szkoleń).

Przygotowany Wniosek powinien być:

 • spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia);
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca;
 • mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań;
 • jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku na którym będzie działał i swoich na nim możliwości i ograniczeń).

Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, dobrze wyda publiczne pieniądze.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach własciwych urzędów pracy.

Budownictwo należy do bardzo dynamicznie rozwijających się branż polskiej gospodarce, a jakość i terminowość realizowanych projektów budowlanych jest bezpośrednio związana z używanym do tego celu sprzętem.

Oferta Europejskiego Funduszu Leasingowego obejmuje finansowanie maszyn budowlanych na atrakcyjnych warunkach we współpracy z Global Business Group.

Korzyści z leasingu:

 • Czynsze w leasingu operacyjnym stanowią w całości koszt uzyskania przychodu
 • Pozwala na błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
 • Odliczeniu podlega 100% podatku VAT od umowy leasingu maszyn i urządzeń (w tym wyposażenia)

 

Warunki umowy leasingu:

rodzaj przedmiotów leasingu

nowe

rodzaj leasingu

finansowy, operacyjny

waluta

PLN, EUR, CHF

wartość przedmiotu leasingu

bez ograniczeń

wpłata własna

0-45% w zależności od grupy sprzętu

okres leasingu - leasing kapitałowy

6-60 miesięcy na sprzęt nowy

okres leasingu - leasing operacyjny

24-60 miesięcy na sprzęt nowy

 

Kontakt z przedstawicielem EFL:

Ewa Buczek-Tracz
fax (12) 255 14 21 do 22
tel. kom: 691 48 11 00
e-mail:  Ewa.Buczek-Tracz@efl.com.pl